หลักสูตรอบรมสัมมนา สำนักงานสาขาชลบุรี
ลงทะเบียน 0 รายการ

เจาะลึกรายงานของผู้สอบบัญ...

28 มีนาคม 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 1,299 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ท...

17 มิถุนายน 2560

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิ...

22 กรกฎาคม 2560

CPD : บัญชี 00:00 อื่นๆ 6:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การลดต้นทุนการผลิตด้วย M...

19 สิงหาคม 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,400 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบ...

12 ตุลาคม 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

การจัดทำงบการเงินรวมสำหรั...

27 ตุลาคม 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,400 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

งบกระแสเงินสดง่ายจัง ใครๆ...

23 พฤศจิกายน 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,400 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด

ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทา...

15 ธันวาคม 2560

CPD : บัญชี 6:00 อื่นๆ 00:00

ราคา 2,000 บาท

อบรมเรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียด